U bent hier

Rondom de eredienst

De erediensten van onze gemeente worden gehouden in het kerkelijk centrum ‘De Spil’. Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur dienst. Iedereen is van harte welkom. In de hal wordt u begroet en bij ingang van de kerkzaal ontvangt u een nieuwsbrief waarin u informatie krijgt over de dienst en over andere activiteiten die in de dan komende week plaatsvinden. De orde van dienst wordt via een beamer op de wand geprojecteerd. Zowel de lezingen als de te zingen liederen kunt u dan ‘van de muur meelezen en/of meezingen’. Voor de slechtzienden is er een ‘grootletterliturgie’ beschikbaar. Ieder gemeentelid, die een dergelijke liturgie wil gebruiken, kan dat kenbaar maken aan de scriba. Er liggen een aantal extra exemplaren van deze liturgieën bij de beamer.

Tijdens de gehele kerkdienst is er oppasdienst voor de allerkleinsten (0 – 4 jr). Tijdens een gedeelte van de dienst is er voor de kinderen van de basisschool kindernevendienst. Eens per twee weken is er ‘jeugd-kerk’ voor tieners van 12 – 15 jaar).
Vanuit de eredienst wordt een bloemengroet uitgebracht naar enkele gemeenteleden. Tijdens de dienst worden twee collectes gehouden en er is bijna altijd een ‘uitgangscollecte’.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie met elkaar te drinken in de gemeenschappelijke hal van De Spil. Als u niet in staat bent om ‘op eigen kracht’ naar onze erediensten te komen kunt u van de rijdienst gebruik maken.

Bijzondere erediensten en dienstencycli
In onze gemeente worden ook bijzondere diensten gehouden. Er zijn themadiensten, oecumenische diensten, een scholendienst, een paascyclus en een kerstcyclus en er kunnen ook om andere redenen bijzondere diensten gehouden worden.
Bijzondere diensten worden voorbereid door de ‘Commissie Erediensten’. Deze commissie doet dat samen met de (gast)predikant. Ook onderhoudt deze commissie contact met de muziekgroep Sound of Worship.

Commissie Erediensten
paascyclus

In de week voor Pasen wordt de paascyclus gehouden. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag wordt een korte dienst gehouden, waarin we stilstaan bij het lijden van de Here Jezus. Op Witte Donderdag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal, in navolging van het laatste avondmaal dat Jezus vierde met zijn discipelen. De paascyclus wordt afgesloten met een jubelende dienst op Paasmorgen, waarin we vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen: Hij is opgestaan!

Oppasdienst
Op zondagmorgen worden de allerkleinsten tijdens de kerkdienst ver-wacht in één van de ruimtes van het kinderdagverblijf. Ze kunnen daar dan spelen, tekenen en knutselen. Halverwe-ge krijgen de kinderen een beker drinken. Zijn ze nog te klein voor een beker, dan mogen ze zelf een flesje mee-nemen. Er zijn altijd twee moeders, vaders of tieners die helpen met alles wat nodig is. Ook is er altijd een ‘reser-ve’ oppasser ingeroosterd. Aan het eind van de dienst, tijdens de col-lecte, worden de kinderen gehaald door de ouders om samen de zegen te ontvangen. Kinderen tot 4 jaar zijn welkom!
Het oppasteam is altijd op zoek naar uitbreiding! Wilt u/ wil jij ook zo nu en dan voor onze kleintjes zorgen? 

Peuterdienst

De peuters van twee en drie jaar gaan tijdens de dienst naar de oppasdienst. Als er voldoende peuters zijn, gaan ze na een half uurtje spelen, met elkaar aan tafel zitten voor een verhaal uit de Bijbel en een werkje, daarna kunnen ze nog even verder spelen. Voor het verhaal en de verwerking wordt er gebruik gemaakt van de methode van Timotheüs.

Kindernevendienst

Iedere zondag is er tijdens een gedeelte van de dienst een eigen dienst voor de kinderen, de kindernevendienst. Op een speelse en eenvoudige manier vertellen we de verhalen uit de bijbel en daarna gaan we er creatief verder mee aan de slag. Hierbij maken we gebruik van de methode ‘Vertel ’t maar’. De kin-dernevendienst bestaat uit 2 groepen:
Groep I:   groep 1 t/m 4 van de basisschool
Groep II:  groep 5 t/m 8 van de basisschool.

Jeugdkerk

De tieners hebben eens per twee weken jeugdkerk. Ze beginnen om 10.00 uur in De Jids en volgen hun eigen programma. De tieners komen aan het eind van de dienst terug in de kerkzaal zodat we samen de zegen ontvangen. Ook dit seizoen wordt gewerkt met het programma Spirit van de HGJB.

Muziek tijdens de erediensten en de muziekcommissie

Onze gemeente heeft een vaste organist die de erediensten begeleidt met orgel en pianospel.
Verder is er de muziekgroep Sound Of Worship. Sound Of Worship bestaat uit gemeenteleden die een instrument bespelen of die in de vorm van hun zang een muzikale bijdrage leveren aan de diensten. Sound Of Worship oefent elke woensdagavond. Wie mee wil doen is van harte welkom.

 

Om het orgel en de vleugel die in De Spil staan in stand te houden, is er een commissie die voor de fondswerving daarvoor verantwoordelijk is. De commissie heeft de naam ‘muziekcommissie’, het fonds de naam ‘muziekfonds’. Ieder gemeentelid ontvangt ‘rondom zijn of haar verjaardag’ een wenskaart, met daarop de mogelijkheid om een gift te doen voor het muziekfonds.

Sacramenten

In onze diensten worden twee sacramenten gevierd: het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop.

Heilig Avondmaal
Wij vieren vijf keer per jaar het Heilig Avondmaal. Op Witte Donderdag en in september wordt het Avondmaal aan tafel gevierd. De overige keren is er een ‘lopende’ viering: iedereen wordt genodigd naar voren te lopen om brood en wijn te ontvangen. De diakenen verzorgen de avondmaalstafel. Zij zorgen voor brood en wijn. Desgewenst is er ook druivensap beschikbaar. Het avondmaal is toegankelijk voor alle gemeenteleden – jong en oud – die zich tot de Maaltijd van de Heer geroepen voelen.

Heilig Avondmaal aan huis
Voor hen, die door langdurige ziekte of invaliditeit niet naar de kerk kunnen komen, of voor hen die voor hun overlijden nog een keer - al dan niet met hun familie - het heilig avondmaal wensen te vieren, is de mogelijkheid om dit aan huis te vieren. Dit kan worden aangevraagd bij de predikant of via het wijkteam. Het kan worden gevierd in de beslo-tenheid van een familie of in een groepje dat voor die gelegenheid bij elkaar kan worden gebracht. Heilig avondmaal aan huis kan ook gevierd worden in een verzorgingshuis, ziekenhuis of hospice-centrum.

Heilige Doop

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dat doorgeven aan de scriba of aan de predikant. Na het dopen ontvangen de ouders een doopkaart en een doopkaars. De doopkaart is ter herinnering en bevat de gegevens omtrent plaats en datum van de doop. De naam van de dopeling wordt bijgeschreven op de doop- en opdraagrol.
De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars. Door de dood en opstanding van Jezus (waarvan de Paaskaars een symbool is) is er nieuw leven mogelijk (de doop). Bij het overhandigen van de brandende kaars wordt de wens uitgesproken dat de dopeling zijn of haar leven lang drager mag zijn van het licht van Christus.

Andere gebruiken
opdragen van kinderen
Ouders die hun kind in het midden van de gemeente willen opdragen aan de Heer kunnen dat doorgeven aan de scriba of de predikant. Na de opdraagplechtigheid ontvangen de ouders een opdraagkaart van de kerkenraad, waarop de feestelijke gebeurtenis is aangetekend. Ook wordt de naam van het opgedragen kind bijgeschreven op de doop- en opdraagrol en wordt een opdraagkaars ontstoken.

herdenken van overledenen
Als een gemeentelid overlijdt, dan wordt hij of zij in de zondag daar-opvolgend herdacht in de dienst. Daarbij zingen we een lied van verbondenheid, dat de familie mag uitkiezen. De naam van de overledene wordt bijgeschreven op de gedachtenisrol. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, worden alle overledenen van het voorbije jaar herdacht. Symbolisch wordt een traan, verbonden met hun naam, in de avondmaalskruik gedaan, waarin gegraveerd staat ‘Doe mijn tranen in uw kruik’ (Psalm 56 : 9).

Geluidsopname van de eredienst
Elke dienst wordt door onze techniekmedewerkers opgenomen.
U kunt de dienst beluisteren via internet: ga naar www.sow-kudelstaart.nl en klik op "Media"; daar staan de opnames van de laatste weken. Nog verder terug in de tijd? Dan kunt u de dienst in de kalender opzoeken en openen via de knop Activiteiten in de menubalk, waarna de dienst te beluisteren is. Tegen een kleine vergoeding is het ook mogelijk om een CD van de dienst te kopen.

Bloemen vanuit de kerk

bloemengroet vanuit de wekelijkse eredienst
Tijdens de dienst staan er bloemen vóór in de kerk. Deze bloemen gaan na afloop van de dienst ter bemoediging naar zieken, ter felicitatie naar mensen die in de voorgaande periode 75 jaar of ouder zijn geworden, naar mensen die een 25-, 40-, 50-, 55- of 60-jarig huwelijksjubileum vieren of naar hen die we om andere redenen een groet willen brengen namens ons allen. De bloemen worden als regel door de contactpersonen bezorgd. Rondom ‘Kerst’ en ‘Pasen’ is er geen bloemengroet. Suggesties voor een bloemengroet zijn altijd heel welkom.

kerst- en paasgroet

Voor gemeenteleden vanaf 75 jaar en voor personen die om pastorale redenen voor een groet uit de gemeente in aanmerking komen, wordt door de diaconie een kerst – en/of paasgroet verzorgd.

Collecten en collectebonnen
Tijdens de eredienst worden twee collecten gehouden. De twee collecten tijdens de dienst zijn meestal bestemd voor de eredienst, diaconie, kerk, aflossing kerkgebouw en jeugdwerk, soms wordt gecollecteerd voor een ander (vaak door de PKN/organisatie gevraagd) doel. Het collecteren wordt gedaan door de diakenen en leden van het college van kerkrentmeesters. Bij de uitgang wordt vanuit de ZWO-commissie gecollecteerd voor de zending; uitgezonderd een paar keer per jaar - dan is de collecte bij de uitgang voor een ander doel bestemd.

Een speciale plek in het collecterooster wordt ingenomen door de ‘avondmaalscollecte’. Dit is de collecte die in de tweede rondgang gehouden wordt in erediensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. De avondmaalscollecte is voor een specifiek doel. In 2015 is dat ‘Stap Verder’ en ‘Bardo Hospice’. In januari/februari 2016 wordt er gecollecteerd voor “Stichting Ambulancewens”. Suggesties voor een nog te kiezen ander project voor 2016 zijn van harte welkom.

Heeft u al eens overwogen om collectebonnen te gaan gebruiken? Op deze wijze is uw bijdrage aan collectes aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De collectebonnen worden in eigen beheer uitgegeven. De waarde van de bonnen is € 2,-- of € 1,-- of € 0,50. U kunt collectebon-nen bestellen door de bestelformulieren in de hal in te vullen; deze kunt u inleveren via de collecte of bij de kerkrentmeesters. Na ontvangst van de betaling ontvangt u de collectebonnen. Betaling kan plaatsvinden op IBAN-nummer NL 62 INGB 00 057 820 44 t.n.v. penn. Prot. Gemeente Kudelstaart.

Koffiedrinken

Na de dienst drinken we koffie, thee of limonade in de ontmoetingshal. We willen binnen onze gemeente tijd vrijmaken om elkaar te ontmoeten en op deze manier "oog en oor" te hebben voor anderen. Dus weet u welkom om na afloop van de dienst te blijven koffiedrinken. Om de kosten enigszins te drukken staat er een 'koffiepot' waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen. Het koffiezetten en -schenken gebeurt door vrijwilligers. Het rooster staat elke zondag in het kerkblad. Wilt u hieraan meewerken, laat dat dan even weten.

 

Boekenhoek
Elke zondag na de dienst is er de mogelijkheid boeken te bekijken en te bestellen of eventueel direct te kopen. De boekenhoekcollectie bestaat uit diverse boeken rondom Bijbelstudie, gedichtenbundels, kinderboeken etc. Wenskaarten voor verschillende gelegenheden worden ook verkocht. De liedbundels die in de eredienst gebruikt worden, zijn hier verkrijgbaar. Ook zijn er kleine cadeautjes te koop. U vindt de boekenhoek in de ontmoetingshal. Bij de inloopochtenden, die maandelijks worden gehouden op de 1e woensdagochtend, is de boekenhoek vanaf 10.00-11.30 uur ook geopend.

Kosterdienst

Zonder goede koster géén organisatorisch goed lopende eredienst! Dat is een waarheid die van alle tijden en alle plaatsen is. Dat is in onze gemeente dus niet anders. Ons kostersteam bestaat uit vrijwilligers, die bij toerbeurt de kosterstaken op zich nemen. Zij maken de zaal in orde, maar ruimen ook alles weer op na afloop van de dienst. Kortom: zij zorgen dat alles goed verloopt voor, tijdens en na de dienst. Wilt u hieraan meewerken, laat het dan even weten!

 

Rijdienst
Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de eredienst in De Spil te komen, dan kunt u een beroep doen op de rijdienst. In het kerkblad staan naam en telefoonnummer vermeld van degene die rijdienst heeft. U kunt met hem of haar contact opnemen en hij of zij zorgt dat u op tijd in De Spil bent. Mocht u elke week gebruik willen maken van de rijdienst, dan kunt u dit ook doorgeven. U komt dan op de vaste lijst te staan en hoeft niet wekelijks meer te bellen.

 

 

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Abonneren op RSS - Rondom de eredienst