U bent hier

Onze organisatieopzet

inleiding

Onze kerk, de Protestantse gemeente Kudelstaart, maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de wandelgangen worden wij ook wel Samen op Weg gemeente Kudelstaart genoemd.

Wij beschrijven hier de organisatiestructuur die hoort bij het ‘protestantse gemeente zijn’ in Kudelstaart.

de structuur in onze gemeente

vergadering van alle gemeenteleden

Het belangrijkste ‘orgaan’ binnen onze gemeente is de ‘vergadering van alle gemeenteleden’. Deze vergadering van alle gemeenteleden komt ten minste één keer per jaar bij elkaar om terug te blikken op het afgelopen jaar. Ook wordt in die vergadering door de kerkenraad verantwoording afgelegd over het in het voorgaande jaar gevoerde beleid. In onze gemeente hebben alle leden (belijdende leden, doopleden en gastleden) die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt stemrecht.

ambtsdragers

Uit de vergadering van alle gemeenteleden worden mensen gekozen die een ‘bijzonder ambt’ vervullen binnen de gemeente. Binnen de Protestantse Gemeente hebben we op het moment dat deze wegwijzer wordt geschreven 23 ambtsdragers, 9 (pastorale) medewerkers en 1 jeugdwerker.

Deze 33 personen vervullen de volgende functies:

 • preses (1);
 • scriba (2);
 • ouderling-coördinator pastoraat (4);
 • ouderling-pastoraat (5);
 • pastoraal werker (7);
 • senioren pastoraal werker (1);
 • jeugdouderling (2);
 • jeugd pastoraal werker (1);
 • jeugd werker (1);
 • diaken (5);
 • ouderling-kerkrentmeester (4);

 De diakenen vormen met elkaar het College van Diakenen en de (ouderling) kerkrentmeesters vormen het College van Kerkrentmeesters.

Deze twee Colleges vergaderen afzonderlijk ongeveer 10 maal per jaar.

De ZWO (Zending en Werelddiaconaat) is een integraal onderdeel van de Diaconie.

De jeugdouderlingen met de jeugd pastorale medewerkers en de verdere jeugdwerkers verzorgen alle jeugdactiviteiten en vergaderen ook afzonderlijk minimaal vier maal per jaar of zoveel meer, indien nodig, als Jeugdraad Commissie. Deze commissie valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

 Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen nog twee belangrijke structurele commissies met een aantal leden uit de gemeente, waarin 1 van 2 scriba’s deel uitmaken als ambtsdrager t.w.

-        commissie Erediensten o.l.v. voorzitter Ton van den Berg

-        commissie Vorming en Toerusting o.l.v. voorzitter Joke van Leeuwen.

 Ambtsdragers en pastorale medewerkers worden bevestigd voor een periode van vier jaar. Daarna kunnen zij worden herbevestigd; de maximale duur van het ambtsdragerschap en pastoraal medewerker is twaalf jaar aaneengesloten – daarna is ‘ambtsrust’ voorgeschreven van minimaal een jaar.

predikant

Ook ‘predikant’ is een in onze gemeente voorkomend ambt. Helaas zijn wij op het moment van schrijven vacant.

contactpersonen

Verder kennen we binnen onze gemeente een aantal ‘contactpersonen’, dit zijn geen ambtsdragers of bevestigd pastoraal medewerkers, maar wel personen die een belangrijke rol vervullen in de communicatie tussen gemeenteleden en de wijkteams die zijn gevormd. Op dit moment zijn er 19 contactpersonen

 

wijkteams

Onze gemeente is verdeeld in 4 wijken: Noord, Oost, Zuid en West. Iedere wijk heeft zijn eigen wijkteam. De wijkteams zijn verantwoordelijk voor het pastoraat in hun wijk. Ieder team bestaat uit:

 • een ouderling-coördinator;
 • enkele ouderlingen pastoraat/pastoraal medewerkers;
 • enkele wijkcontactpersonen;
 • een diaken;

De coördinatoren roepen zo’n vier maal per jaar hun wijkteam bij elkaar. De coördinatoren zijn de schakel tussen het wijkteam en de kerkenraad.

De wijkteams willen graag iets voor u betekenen en met u delen in vreugde en verdriet. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of wilt u anderszins pastoraal of diaconaal worden ondersteund, schroom dan niet om contact op te nemen met de wijkcoördinator of een ander lid van het wijkteam.

Daarnaast mag u verwachten dat u ook actief vanuit het wijkteam benaderd zult worden: hetzij met berichtgeving vanuit onze gemeente, hetzij voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk bezoek.

Er is ook een senioren pastoraal werker. Zij verricht (vooral) pastorale taken met betrekking tot gemeenteleden van 75 jaar of ouder.

kerkenraad

Het beleid dat binnen de gemeente gevoerd wordt, wordt uiteindelijk vastgesteld en uitgevoerd door de kerkenraad. De kerkenraad, ook wel grote kerkenraad genoemd, is de vergadering van alle ambtsdragers.

De pastoraal werkers, jeugd (pastoraal) werkers, de senioren pastoraal werker en de wijkcontactpersonen maken geen deel uit van de kerkenraad. 

grote kerkenraad 

De (‘grote’) kerkenraad vergadert op dit moment gepland vier maal per jaar  volgens een vast schema en stelt het algemene beleid en de koers van de gemeente vast. Zo nodig wordt er meer vergaderd. In een jaarkalender worden de onderwerpen vastgesteld die behandeld moeten worden in deze vier jaarlijkse grote kerkenraadsvergaderingen. De eindverantwoordelijkheid voor de gemeente ligt bij deze kerkenraad. De kerkenraad heeft een aantal zaken gedelegeerd naar de ‘kleine kerkenraad’. Dat betreft met name de ‘uitvoeringszaken’ – over alle ‘beleidszaken’ wordt enkel in de grote kerkenraad besloten.

kleine kerkenraad

Uit de kerkenraad is de zgn. ‘kleine kerkenraad’ gevormd. In feite is dit het dagelijks bestuur van onze gemeente. De kleine kerkenraad wordt gevormd door:

 • de preses (voorzitter);
 • de beide scriba’s (secretaris)
 • de predikant (vacant);
 • één jeugdouderling; voorzitter Jeugdraad
 • één diaken; voorzitter Diaconie
 • één kerkrentmeester; voorzitter Kerkrentmeesters
 • de vier coördinatoren van de wijkteams pastoraat.

De kleine kerkenraad komt maandelijks bijeen, behalve de maanden december, juli en augustus. De kleine kerkenraad zorgt voor de uitvoering van de besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn. Verder handelt de kleine kerkenraad, onder verantwoordelijkheid van de grote kerkenraad, formele en administratieve zaken af en zaken die geen uitstel gedogen.

moderamen

Door de kerkenraad is ook een ‘moderamen’ benoemd. Dit bestaat uit de preses, de scriba, de tweede scriba en de predikant (vacant). De taak van het moderamen is het (technisch) voorbereiden van de vergaderingen van grote kerkenraad en kleine kerkenraad. In feite is het moderamen een ‘agendacommissie’ – zij is niet bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen, tenzij er vooraf, in een kerkenraadsvergadering, een mandaat is afgegeven.

diaconie

Het College van diakenen bestaat uit vijf personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden zonder bijzondere functie.

‘Diaconie’ betekent ‘dienstverlening’ – zowel aan God als aan onze medemens. Vanuit die opdracht houdt onze diaconie zich met de volgende activiteiten bezig:

 • het bijwonen van vergaderingen, zoals van  kerkenraad en kleine kerkenraad, diaconie, ZWO-commissie, wijkteams e.d.;     
 • het elke zondag verzorgen van een bloemengroet;
 • het (mede) organiseren van ontmoetingsavonden;
 • het voorbereiden van de viering van het Heilig Avondmaal;
 • het verzorgen van een kerst- en een paasgroet;
 • het organiseren van ouderenmiddagen;
 • het collecteren tijdens de zondagsdiensten en het inzamelen van geld voor speciale projecten;
 • het helpen en ondersteunen van mensen in nood en/of het aandragen van praktische oplossingen;
 • het onderhouden van contacten met de gemeente Aalsmeer,  de  ouderenbond, Vita-Welzijn en andere instellingen m.b.t. sociale voorzieningen, mantelzorg, asielzoekers etc.

 De diaconie houdt één vaste commissie in stand (in PKN-termen ‘taakgroep’ genoemd), de ZWO-commissie. ZWO staat voor ‘Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking’. De werkzaamheden van deze commissie worden nader beschreven in de wegwijzer.

college van kerkrentmeesters

De materiële zaken van onze Protestantse gemeente worden behartigd door het College van kerkrentmeesters. Dat betekent bijvoorbeeld de bewaking van de financiën, juridische zaken en het beheer van de eigendommen van onze gemeente, inclusief allerlei organisatorische aspecten rondom de kerkdiensten.

Het College van Kerkrentmeesters vergadert in de regel één maal per maand. Het college bestaat uit vier ouderling-kerkrentmeesters, één kerkrentmeester en twee gemeenteleden die uitvoerende taken hebben en het college ondersteunen.

 Onder verantwoordelijkheid van het College van kerkrentmeesters worden verder de volgende taken door gemeenteleden uitgevoerd:

 • het voeren van de centrale ledenadministratie;
 • de coördinatie van het dagelijks beheer van De Spil;
 • de logistieke zaken tijdens de erediensten;
 • de kosters-, organisten-, technische- en beamerdiensten;
 • het technisch beheer van De Spil.

 jeugdraad

Wij zijn een gemeente met heel wat kinderen en tieners. Uiteraard zijn er voor hen de nodige activiteiten. Het geheel wordt gecoördineerd door de jeugdraad, onder verantwoordelijkheid van de jeugdouderlingen. De jeugdraad organiseert de verschillende activiteiten. Dit wordt in de wegwijzer apart beschreven.

 De jeugdraad bestaat uit:

 • twee jeugdouderlingen;
 • twee jeugdwerkers;
 • een penningmeester.