U bent hier

ANBI

Inleiding

De Protestantse Gemeente te Kudelstaart, ook wel genoemd de Samen-op-weg gemeente Kudelstaart, vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):

  • de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigd door het College van kerkrentmeesters) 
  • de Diaconie (met daaronder de Commissie voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) 

Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk of diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.
Hieronder vindt u de gegevens van onze Kerk en Diaconie.

1. Algemene gegevens van de Protestantse Gemeente te Kudelstaart

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Kudelstaart (PGK),
ook wel genoemd de Samen-op-weg gemeente Kudelstaart
Telefoonnummer De Spil: 0297-546256 of contact via de tab contact in menu van website
RSIN/fiscaal nummer: 855982330
Website adres:http://www.pgkudelstaart.nl
E-mail: scriba@sow-kudelstaart.nl
Postadres scriba kerkenraad: Achterweg 59, 1424 PP De Kwakel
Adres kerk:Spilstraat 5, 1433 HD Kudelstaart

2. Algemene gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Kudelstaart 

Naam ANBI:Diaconie van de Protestantse Gemeente te Kudelstaart
Telefoonnummer De Spil:  0297-546256 of contact via de tab contact in menu van website
RSIN/fiscaal nummer: 855982986
Website adres:http://www.pgkudelstaart.nl
E-mail:diaconie@sow-kudelstaart.nl
Postadres:Spilstraat 5, 1433 HD Kudelstaart

ANBI – algemeen (op beide van toepassing)

De Protestantse Gemeente te Kudelstaart (hierna te noemen PGK) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (hierna te noemen PKN met als website www.pkn.nl ). De PGK is een zelfstandig onderdeel van de PKN als bedoeld in artikel2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. In lid 2 van dit artikel wordt bepaald dat de Diaconie ook rechtspersoonlijkheid heeft en dat het bestuur van de Diaconie bestaat uit het College van diakenen.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, het toezicht en de (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van de kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkor... en wordt aangeduid als Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen, waarmee ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen, die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Kudelstaart en daarmee op het College van kerkrentmeesters en het College van diakenen van deze gemeente. Binnen de Protestantse Kerk is een strikte scheiding tussen financiën benodigd voor de instandhouding van onze kerkgemeenschap (College van kerkrentmeesters) en financiën benodigd voor hulp aan anderen (College van diakenen).

Samenstelling bestuur (op beide van toepassing)

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente: predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De ambtsdragers staan vermeld in de jaarlijkse uitgave van de Samen op Wegwijzer.

De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Doelstelling/visie (op beide van toepassing)

De Protestantse Gemeente van Kudelstaart heeft de Bijbel als inspiratiebron.
Zij is als gemeente van Christus een ontmoetingsplaats, waar ruimte is voor het ervaren van God in het vieren, leren en dienen. Dat betekent dat onze missie is:
. omzien naar elkaar
. oog hebben voor de ontwikkelingen in de samenleving veraf en dichtbij en daarvoor openheid en ruimte bieden binnen onze activiteiten
. betrokken zijn bij de zwakkeren in de samenleving

Beleidsplan (op beide van toepassing)

De PGK werkt met een beleidsplan waarmee we onze positie bepalen en een koers uitzetten. Het huidige beleidsplanomvat de periode 2015 – 2020.

Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten. Bij de uitvoering van die activiteiten wordt gebruik gemaakt van de vele actieve leden in onze gemeente. Activiteiten worden aangekondigd via ons deel van het gezamenlijk kerkblad voor de protestantse kerken in Aalsmeer en Kudelstaart, via de nieuwsbrief die op zondag in de kerk wordt uitgereikt en/of de website.
Enkele taken zijn conform de kerkorde opgedragen aan afzonderlijkecolleges, waaronder het College van kerkrentmeesters en het College van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De jaarstukken worden toegelicht op een gemeenteavond, waarvoor alle gemeenteleden worden uitgenodigd.

ANBI – Diaconie

Diaconie/ZWO van de Protestantse Gemeente Kudelstaart
Spilstraat 5
1433 HD Kudelstaart
Email : diaconie@sow-kudelstaart.nl

Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente Kudelstaart hebben. Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen naar het Procedureboek van de Diaconie.
Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De Kerkenraad is eind verantwoordelijk.
Het College van Diakenen bestaat uit 5 personen , te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 leden zonder bijzondere functies.
Diaconie betekent “dienstverlening”- zowel aan God als aan onze medemens. Vanuit die opdracht houdt het College van Diakenen zich bezig met de volgende activiteiten:
*het bijwonen van vergaderingen, zoals van Kerkenraad en kleine Kerkenraad, Diaconie, ZWO-commissie, wijkteams
*het elke zondag brengen van een Bloemengroet
*het voorbereiden van de viering van het Heilig Avondmaal
*het verzorgen van de Kerst- en Paasgroet
*het organiseren van ouderenmiddagen
*het collecteren tijdens de zondagsdiensten

Doelstelling en verdere activiteiten

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling en het beleid van de Protestantse Gemeente te Kudelstaart, waarbij de nadruk ligt op:
*betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld;
*oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld
Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. Kernwoorden daarbij zijn:
• Signalerenvan misstanden, armoede, mensen in de knel
• Meldenaan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden (fondswerving bv Noodfonds)
• Helpenmet woord en daad bv voedselbonnen.
Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Door samenwerking via ons landelijk orgaan Kerkin Actie (ziewww.kerkinactie.nl) en daarmee inzet van professionele krachten is het “Signaleren, Melden, Helpen” effectiever.
Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord en daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerkin Actie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen.
Meer over onze missie en visie kunt u lezen in het Procedureboek van de Diaconie.Onze hoofdactiviteiten zijn “Signaleren, Melden, Helpen”. Het helpen resulteert vaak in activiteiten (zoals inzamelingen voor projecten) die worden aangekondigd via ons kerkblad , de Nieuwsbrief op zondag en soms ook via de website. Ieder Kerkelijk jaar( september t/m augustus) maakt het College van Diakenen een jaarverslag met daarin de activiteiten. Dit jaarverslag is op te vragen bij het secretariaat. 

Beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

Verkort overzicht Baten en Lasten:

 

 

 begroting

werkelijk

werkelijk

 

 

2018

2017

2016

 

baten

 

 

 

 

 

 

 

 

80

baten onroerende zaken

 €           22.720

 €           26.257

 €            33.926

81

rentebaten en dividenden

 €                 25

 €                 11

 €                  31

82

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

 €                     -

 €                 -

 €                     -

83

bijdragen levend geld

 €           124.110

 €          129.830

 €         128.793

84

door te zenden collecten

 €             11.000

 €            12.224

 €           11.045

85

subsidies en bijdragen

 €                     -

 €                     -

 €                     -

 

totaal baten (a)

 €              157.855

 €            168.322

 €            173.795

 

 

 

 

 

 

lasten

 

 

 

40

lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

 €           12.550

 €           12.316

 €            12.865

41

lasten overige eigendommen en inventarissen

 €                     -

 €                     -

 €                     -

42

afschrijvingen

 €             14.030

 €            14.030

 €            18.980

43

pastoraat

 €             85.175

 €            84.521

 €            81.935

44

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

 €              9.500

 €            15.982

 €            13.046

45

verplichtingen/bijdragen organen

 €              8.450

 €              8.177

 €             8.309

46

vergoedingen

 €              4.300

 €              3.990

 €             4.330

47

kosten beheer en administratie

 €              7.000

 €              6.053

 €             6.868

48

rentelasten

 €              8.395

 €             9.216

 €           10.697

 

Totale lasten

 €           149.400

 €           154.285

          157.030

 

 

             

         

       

 

Baten minus lasten

 €             8.455 

 €            14.037

 €            16.765

 

 

            

                 

                

 53

Toevoegingen aan bestemmingsreserve

 €            -10.710

 €            -10.881

 €          -10.813

 54

Onttrekkingen aan bestemmingsreserve

 €                  350

 €               6.138

 €             5.121

 56

Afdracht collecten aan derden

 €             11.000

 €            -12.224

 €          -11.045

 

 

 

 

 

 

Resultaat

€              -12.905

€               -2.930

€                  28

 

    
     

 

Jaarrekening van de diaconie 2017.

Toelichting bij de uitgaven  

Toelichting bij de inkomsten
De Diaconie ontvangt inkomsten via een tweejaarlijkse financiële actie onder de kerkleden, collecten tijdens kerkdiensten, giften en rente. 

De Diaconie verleent rechtstreekse financiële hulp aan personen, organiseert bijeenkomsten voor ouderen en verzorgt attenties voor zieken en ouderen o.a. rond Kerst en Pasen. Verschillende instellingen, die zich inzetten voor mensen in de knel als thuislozen, vluchtelingen en verslaafden, ontvangen een gift.
De inkomsten en uitgaven voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking zijn tot en met 2014 afzonderlijk geadministreerd. Vanaf 2015 zijn ze volledig geïntegreerd in de boekhouding van de Diaconie. 

ANBI – College van kerkrentmeesters  

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. Dee Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat o.a. tot uitdrukking komt in de goedkeuring van begrotingen en jaarrekeningen. Vanuit de PKN is er een Regionaal  College voor de behandeling van beheerszaken. Dit college controleert en adviseert Ordinantie 11, art. 3). De samenstelling van het College van kerkrentmeesters staat op deze website. 

Beloningsbeleid
De beloning van onze predikant is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten. Verder heeft onze kerk geen medewerkers in loondienst. In bijzondere gevallen (b.v. controle boekhouding, gastpredikant, gastorganist) wordt een incidentele vergoeding gegeven. Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.  

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten in de regel nauw aan bij de rekeningen over voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit. De predikanten en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden, het pastoraat wordt verzorgd en de nodige andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.