Home Kerkdiensten online Nieuwsbrief Kerkblad Wie heeft er dienst? Jeugd Contacten Van A tot Z Gastenboek

Johannes de Heer

001 - Welk een vriend
002 - Op die heuvel daarginds
033 - Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam
057 - Er komen stromen van zegen
080 - Elk uur, elk ogenblik, steun ik op U
082 - Zouden wij ook eenmaal komen
098 - Samen in de naam van Jezus
100 - Daar juicht een toon
104 - Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
121 - Ga mij niet voorbij, o Heiland
124 - Gezegende Jezus, Uw leven in 't hart
210 - Kom tot uw Heiland, toef langer niet
256 - Tel uw zegeningen
264 - 't Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert
330 - Leer mij Uw weg, o Heer
351 - 't Hijgend hert der jacht ontkomen
368 - God heb ik lief, want die getrouwe Heer
370 - Heer, door goedheid aangedreven
373 - 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
376 - Looft God, looft Zijn' naam alom
379 - Maar 't vrome volk, in U verheugd
380 - Halleluja! Lof gezongen
393 - Stort over mij Uw zegen
411 - Beveel gerust uw wegen
497 - Zijn liefde zocht mij teder
523 - Veilig in Jezus' armen
534 - Met een eeuw'ge
541 - Doorgrond mijn hart
542 - Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost
543 - 'k Heb geloofd en daarom zing ik
556 - Nooit zag 'k een vriend, die zo trouw was als Jezus
559 - Nimmer blonk een schoner licht
562 - Jezus, uw naam zij d'hoogste eer
569 - Heer, wees mijn Gids
571 - 0, liefde Gods, oneindig groot
575 - Ik heb een Heiland, die leeft om te bidden
578 - 0, had ik duizend tongen meer
584 - Daar is een Helper, groot van kracht
588 - Spreek mij van Jezus, mijn Heiland
608 - Verheft u, poorten, maakt u wijd
609 - De herdertjes lagen bij nachte
610 - Nu zijt wellecome
613 - In Bethlehems stal lag Christus de Heer
625 - Vlied naar het kruis
626 - God, is hier, Hij wil ons zeegnen
657 - Ik wil zingen van mijn Heiland
669 - Heilig, heilig, heilig
671 - Welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht
672 - Wilhelmus van Nassouwe
691 - Midden in de winternacht
704 - Mij wil de Heiland gebruiken
705 - Is uw leven voor and'ren ten zegen
722 - Kroon Hem met gouden kroon
724 - Grote god wij loven u
784 - De Heer is mijn licht
799 - Heer, ga Uw gang
802 - Eens breekt in mij het zilv'ren koord
804 - Wij hebben een heerlijke Koning
885 - Dank U, voor deze nieuwe morgen
915 - U zij de glorie
928 - Ga nu heen in vrede